BRF Västra Åkanten

Välkommen till BRF Västra Åkanten. Webbplatsen vänder sig till alla våra medlemmar i föreningen på Soldathemsgatan 18, 20 & 22. Du hittar dokument, information samt kontaktuppgifter här.

SENASTE NYTT

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen i Brf Västra Åkanten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum:          Torsdagen den 25 maj 2023, kl. 19:00.

Plats: Serneke Arena, Kviberg Park Hotell & Conference, konferenslokal Wembley.


Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro meddelas styrelsen. Anmäl dig på lista vid Entrén på Soldathemsgatan 18, 20 och 22.  Eller via mejl till
info@brfvastraakanten.se.

Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år gammal räknat från tidpunkten för stämman. Vänligen använd bifogad Bilaga 1 fullmakt. Årsredovisning är klar och finns på hemsidan. Önskar du få ett utskrivet ex vänligen kontakta styrelsen på info@brfvastraakanten.se.

Dagordning

 

1)                  Stämmans öppnande.

2)                  Val av stämmoordförande.

3)                  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4)                  Godkännande av dagordningen.

5)                  Val av två justerare tillika rösträknare.

6)                  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7)                  Fastställande av röstlängd.

8)                  Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9)                  Föredragning av revisionsberättelse.

10)                Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11)                 Beslut om resultatdisposition.

12)                Fråga om ansvarsfrihet för styrelselen.

13)                Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14)             Beslut av antal ledamöter och suppleanter.

15)                Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16)                Val av revisorer och revisorssuppleant.

17)                Val av valberedning.

18)                Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

19)                Avslutande.

 

Välkomna!

MVH

Styrelsen

Bredband Info 2023

Styrelsen har haft förhandlingar med 5 olika bredbandsleverantörer och kan nu meddela att vi från den 20/4 – 2023 kommer fortsätta med Telia Triple Play men ökar bredbandshastigheten till 1000/1000. I övrigt är det samma TV-utbud (Telia Lagom) och telefontjänster som erbjuds. Vi kommer sänka priset från 234 kr/mån till 195 kr/mån (inkl moms) och varje hushåll kommer få varsin ny router och ny tv-box som är gratis i avtalet.

Tidigare bredbandshastighet har varit 250/100.

Mer information angående hämtning av ny utrustning till respektive hushåll kommer senare när det börjar närma sig.

Mvh Styrelsen

Information från styrelsen: Avgiftsförändringar 2023

I samband med den årliga budgetgenomgången så har styrelsen sett över våra utgifter, intäkter, avgifter till föreningen för bostadsrätterna samt
parkeringskostnaderna för 2023. Givet det omvärldsläge vi nu står i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier så har vi fått kraftigt ökade kostnader för bland annat följande poster:

  • Räntor: Våra räntor beräknas gå upp till över 3,5% med den höga styrräntan, vi gör allt vi kan för att förhandla dessa
  • Uppvärmning: Vår uppvärmningskostnad har ökat med ökade fjärrvärmepriser
  • Underhåll: Våra kostnader för planerat underhåll har ökat på grund av de höga indexen

Styrelsen tog i samband med mötet beslut om att minska vår amortering till ett minimum år 2023. Vi kommer fortsätta arbetet med effekt- och energieffektiviseringen. Även våra avsättningar för planerat underhåll kommer ses över och effektiviseras. Trots detta och att föreningen alltid har amorterat kraftigt på lånen så krävs en åtgärd för att balansera vår budget och nå ett nollresultat för 2023 (dvs inte gå med förlust), och styrelsen beslutade att höja våra avgifter med 4% samt öka parkeringsavgiften till 475 kr från och med den 1/1-2023. Värt att nämna är att detta är den första avgiftshöjningen vi har haft sen föreningen/bostäderna skapades. Gymavgiften kommer också slopas från januari 2023, så alla har tillgång till gymmet gratis. Detta på grund av ökade administrationskostnader. Vi vill lyfta att detta blivit absolut nödvändigt för att på både kort och lång sikt säkerställa att föreningen har en god ekonomi och ett bra kassaflöde.

Har ni några frågor eller funderingar så ber vi er att kontakta oss på
info@brfvastraakanten.se

Mvh Styrelsen

Gymmedlemskap

Under året har gymmedlemskapen inventerats och gamla medlemskap avslutats. Om du som medlem i föreningen har fått gymmedlemskapet avslutat och ska ha tillgång till gymmet åter, vänligen kontakta Johannes.balatsos@gmail.com Tack!

Mvh Styrelsen

Oväsen från gym och lägenheter

Det har de senaste veckorna inkommit ett flertal klagomål om oväsen inom vår BRF. Det gäller framförallt hårda smällar från gymmet på nr18, men även från lägenheter. Vi vill därför passa på att påminna er boende att vi måste visa hänsyn till våra grannar. Detta görs inte i tillräcklig grad idag.

Gymmet vi gemensamt äger är en riktig tillgång för vår BRF men det går inte att använda som ett vanligt kommersiellt gym. Det är heller inte acceptabelt att oförsiktigt släppa ner vikter hemma i lägenheterna; även med dämpande matta så hörs ljuden väldigt tydligt hos grannarna. Att släppa ner vikter i golvet låter mycket mer än man kan tro, både i gymmet och i lägenheten. I dagsläget så stör det flera av våra medlemmar. Även mindre vikter så som en hantel eller kettlebell kan låta om den inte släpps ner försiktigt. Vi ber alla som känner igen sig i detta att skärpa sig. Vi hoppas att denna påminnelse är tillräcklig för att problemet ska lösas.

Mvh Styrelsen

BRF - VÄSTRA ÅKANTEN

65 Lägenheter

38 Parkeringsplatser

Föreningslokal & källarförråd

Telia Triple Play

Gym

Innergård med grillplats

MIN bostad

Här hittar du information kring din lägenhet gällande andrahandsuthyrning, balkongen, skötselråd m.m.

Min förening

Här finner du allmän information kring saker som rör föreningen vad gäller dokument, sophantering, parkering, förmåner m.m.

FELANMÄLAN & KONTAKTUPPGIFTER

Behöver du kontakta styrelsen eller lämna in en felanmälan kring fastigheten, hissen, TV, telefoni eller bredband finner du kontaktuppgifter här.